Eaquals Kodex

Obecný kodex Eaquals

Akreditovaní členové Eaquals jsou pravidelně kontrolováni a kurzy akreditované Eaquals jsou pravidelně ověřovány, aby se zajistilo následující:

1 Závazek k:
1.1 Profesionálnímu vedení a integritě;
1.2 Poskytnutí příležitostí pro studium jazyků a/nebo profesionálního školení ve vysoce kvalitním výukovém/studijním prostředí v rámci jasně organizované učební osnovy;
1.3 Neustálému zlepšování a vývoji způsobů a prostředků dostupných pro studium a školení;
1.4 Prosazování informačního kodexu Eaquals.

2 Přijetí následujících zásad:
2.1 Nediskriminovat žádným způsobem účastníky kurzu, zaměstnance či podílové vlastníky na základě pohlaví, sexuální orientace, rasy nebo náboženství;
2.2 Informovat účastníky kurzu a klienty o jasně definovaných procedurách pro řešení stížností, nespokojenosti, problémů s disciplínou nebo neúčastí, s tím, že tyto případy jsou postupovány ombudsmanovi Eaquals, pokud je to nutné;
2.3 Dodržovat předpisy Eaquals pro zaměstnance a předpisy pro účastníky kurzu.

3 Přijetí následujících povinností:
3.1 Podniknout všechny přiměřené kroky, aby se zajistilo pohodlí a bezpečnost všech účastníků kurzu i personálu;
3.2 Poskytnutí písemných ujištění, ověřených Eaquals, že daná instituce byla založena a funguje podle všech relevantních státních a místních právních předpisů, včetně zákona o firmách, zaměstnávání, účetnictví, daní, reklamy, soukromí, hygieny, bezpečnosti, pojištění a copyrightu;
3.3 Práce za účelem výdělku pro osoby se speciálními potřebami.

4 Existence registrované právní osoby s veřejnou fyzickou adresou.

Kodex Eaquals pro účastníky kurzu

Akreditovaní členové Eaquals jsou pravidelně kontrolováni a kurzy akreditované Eaquals jsou pravidelně ověřovány, aby se zajistilo následující:

1 Před kurzem:

1.1 Informace: veškeré informace a propagační materiály jsou správné, úplné a volně přístupné a obsahují:

  • nástin cílů kurzu a jednotlivé složky kurzu;
  • stanovený počet vyučovacích hodin a hodin studia během kurzu;
  • stanovený maximální počet účastníků kurzu v jedné skupině;
  • určený věkový rozsah pro kurzy;
  • jasné smluvní podmínky týkající se kurzu.

1.2 Registrace: zápis do kurzu je efektivní a transparentní.
1.3 Umístění: Pro určení úrovně účastníků kurzu a jejich dalších potřeb se používají efektivní postupy.

2 Během kurzu:

Je kladen důraz na to, aby bylo účastníkům kurzu poskytnuto dost příležitostí k úspěšnému učení, zejména:

2.1 Standardy: vyučovací a vzdělávací standardy jsou vysoké a umožňují úspěšné učení;
2.2 Vyučující/lektoři v zácviku: kurzy vyučují kvalifikovaní a kompetentní učitelé nebo lektoři v zácviku, kteří vyučují cílový jazyk, pracují pod dohledem dostatečně kvalifikovaného akademického pracovníka;
2.3 Prostory a vybavení: prostory a vybavení a/nebo učební platformy pro výuku jazyků a/nebo školení učitelů jsou vhodné pro tento účel;
2.4 Osnova a plánování kurzu: kurz je jasně strukturován, je rozdělen dle znalostních úrovní a je přiměřený dané úrovni;
2.5 Zdroje:zdroje a materiály používané v kurzech odpovídají potřebám účastníků kurzu a cílům kurzu;
2.6 Výuka a učení: výuka a učení/metody školení a použité metody jsou vhodné a efektivní pro účastníky kurzu;
2.7 Kontrola kvality: probíhá zde pravidelné pozorování výuky nebo poskytování dalšího výcviku učitelům, které zajišťuje poskytovatel kurzu;
2.8 Podpora a rady: je dána příležitost účastníkům kurzu, aby prodiskutovali jednotlivé otázky a obavy a aby dostali informace a rady;
2.9 Služby: administrativní a pomocné služby jsou efektivní;
2.10 Hodnocení: hodnocení a zpětná vazba týkající se pokroku účastníků kurzu je pravidelná a přiměřená.

3 Na konci kurzu:

3.1 Certifikace: hodnotící procedury na konci kurzu jsou platné a řádně ověřené. Zprávy a certifikáty na nich založené jsou předány účastníkům kurzu a/nebo pověřeným osobám;
3.2 Zpětná vazba od klienta: účastníkům kurzu a/nebo pověřeným osobám je dána možnost vyjádřit se k průběhu kurzu.

Informační kodex Eaquals

Akreditovaní členové Eaquals jsou pravidelně kontrolováni a kurzy akreditované Eaquals jsou pravidelně ověřovány, aby se zajistilo následující:

1 Reklamní a propagační materiály a informace o kurzech jsou v souladu se standardy příslušné země, jsou pravdivé a poskytují jasné a faktické informace o kurzech a dalších aktivitách.

2 Před zápisem do kurzu jsou účastníci kurzu nebo jejich zástupci jasně informováni o obsahu a principech kurzu. Navíc jim budou poskytnuty jasné informace týkající se:

2.1 vstupní požadavky (pokud nějaké existují);
2.2 osnova kurzu;
2.3 minimální délka kurzu a data;
2.4 počet hodin, které jsou vyučovány „face to face“ a množství a náplň učitelské praxe a pozorování v hodinách a další nabízené služby;
2.5 počet hodin samostudia: domácí úkoly, úkoly, studium za pomoci počítače (například online moduly)
2.6 data uzavření školy a prázdniny
2.7 přijímací a umísťovací procedury
2.8 velikost a tvoření skupin, včetně věku nebo jakýchkoli jiných omezení;
2.9 použití tříd pro účely učitelské praxe;
2.10 požadavky ve vztahu k docházce a úkolům;
2.11 přijímací kritéria a procedury, zprávy a certifikace;
2.12 podmínky a zásady spolupráce, včetně omezení týkajících se zrušení kurzů a storno poplatků.

3 Před přihlášením do kurzu jsou účastníci kurzu nebo jejich zástupci plně a jasně informováni o všech detailech smlouvy, včetně přesných poplatků za kurz a práv každé ze stran v případě odstoupení nebo vyloučení z kurzu.

4 Všechny ceny, které jsou zmíněny v reklamních materiálech a informacích, jasně uvádějí, které služby a zboží jsou zahrnuty v ceně a které jsou k dispozici za příplatek. Cena veřejných zkoušek u kurzů, které připravují studenty na tyto zkoušky, by měla být stanovena. Všechny další případné poplatky jsou rovněž uvedeny.

5 Všechny diplomy a certifikáty jakéhokoli druhu, které jsou vydány pro účastníky kurzu, obsahují přesné a faktické informace. Pokud je certifikace založena na zkouškách nebo testech, jsou tyto diplomy a certifikáty platné a správně uplatněné.

6 V případě účastníků kurzu mladších osmnácti let, kteří navštěvují celodenní a/nebo internátní kurzy jsou jejich rodiče či zástupci jasně informováni o všech opatřeních supervize a kvalifikacích dohlížejícího personálu.

7 Logo Eaquals, název, nápisy a kodex jsou používány v souladu s předpisy doporučenými Eaquals v prostorech této instituce, na webových stránkách a v tištěných veřejných a dalších tištěných dokumentech.

Kodex zaměstnanců dle Eaquals

Akreditovaní členové Eaquals podstupují pravidelné inspekce a kurzy, které byly akreditovány Eaquals, jsou pravidelně prověřováni, aby se zajistilo následující:

1 Smlouvy všech zaměstnanců se řídí místními zákony práce a národními smlouvami tam, kde jsou uplatňovány.

2 Ustanovení a podmínky pro zaměstnance jsou v souladu s předpisy EU tam, kde je možné je aplikovat, a jsou spravedlivé v kontextu odpovídajících místních nebo národních standardů, zejména v následujících oblastech:

2.1 plat;
2.2 délka smlouvy;
2.3 pracovní doba a hodiny výuky přes týden;
2.4 nárok na placenou dovolenou;
2.5 nemocenská, mateřská, rodinná dovolená nebo dovolená z důvodu úmrtí v rodině
2.6 penze a odstupné (tam, kde je to relevantní)
2.7 neplacené volno;
2.8 podmínky a odměna pro OSVČ.

3 Odpovídající část zaměstnanců je zaměstnána na plný úvazek a/nebo na dobu neurčitou.
4 Pro řešení problémů se zaměstnanci a jejich stížností či disciplinárních problémů existují jasně dané předpisy.
5 Eaquals stanovuje vysoké a dosažitelné standardy pro každou zemi a každý vyučovaný jazyk, zaměstnanci mají odpovídající školení, kvalifikace a zkušenosti týkající se práce, kterou vykonávají. Učitelé získali úvodní školení jako lektoři jazyků, které obsahovalo učitelskou praxi s dohledem. Tento trénink byl dostatečný a vhodný, co se týče jeho obsahu a trvání vzhledem k práci, kterou učitelé vykonávají.
6 Kromě úvodního tréninku mají také všichni zaměstnanci možnost zlepšovat své dovednosti v neustálém profesním vývoji během pracovní doby i mimo ni.
7 Všichni zaměstnanci mají vhodný pracovní prostor a vybavení, které potřebují k řádnému vykonávání svých povinností.
8 Všichni zaměstnanci, ať už pracují na plný či částečný úvazek, dostanou písemnou smlouvu nebo dohodu o provedení práce, která specifikuje podmínky zaměstnání uvedené pod bodem 2, hlavní oblasti zodpovědnosti, dostupné procedury pro řešení stížností a procedury, které musí být dodržovány v případě disciplinárního postihu.
9 Služby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jsou poskytovány v souladu se zákony příslušné země a je s nimi zacházeno slušně.
10 Zaměstnanci jsou informováni o statutu a vlastnictví instituce, která je zaměstnává a také o organizacích či sdruženích, ke kterým patří.

EmailFacebookTwitterGoogle+